Hem
 Våra tjänster
Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.


Lena Berg Nilsson

Arkeolog. Har arbetat inom kulturmiljövården sedan 1998, framförallt inom projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” som är ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Hon har stor erfarenhet av bergsbrukets lämningar och god kunskap om den forna gruvindustrin med dess sammankopplade verksamhet. Lena är doktorand i allmän arkeologi vid Stockholms universitet med ämnet tidig gruvbrytning i Sverige. Hon är också ledamot i en av Jernkontorets forskningskommittéer ”Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” sedan 2002. Vid årsskiftet 2008/2009 startade Lena ArcMontana ihop med Ola Nilsson. Företaget erbjuder konsulttjänster inom arkeologi, kulturmiljö och information, med specialinriktning på medeltida bergsbruk samt bergsbrukets och metallhanteringens lämningar från alla tider. Bor i Njutångers Boda och har kontor i centrala Hudiksvall.

 

Gerhard Flink 

Arkeolog och skogsbrukare med ett förflutet inom bland annat Riksantikvarieämbetet där han arbetade under ett 30-tal år med dokumentation av fornminnen och fornvårdsadministration. I fornvårdsarbetet ingick informationsprojekt och kontakter med framför allt skogsvårdsorganisationen. I samarbete med Skogsstyrelsen drev han projekt med utbildning och samråd bland annat genom framtagande av boken Kulturmiljövård i Skogen. Gerhard har erfarenhet av kulturlandskapet i nästan alla delar av landet och författar även artiklar och litteratur inom det historiska området. År 1996 startade han R-Info Kultur ihop med Ingela Norlin. Åren 2004-2014 utökades verksamheten med vandrarhem och pensionat Tre Björnar i Älvdalen. Verksamheten gäller nu fornminnesdokumentation, produktion av informationsmaterial samt vård- och skötselplaner till olika beställare inom ämnen som arkeologi, historia, naturreservat med mera. Bor och har kontor i Stockholm och Älvdalen.


Sune Jönsson

Etnolog och arkeolog. Verksam i nästan 30 år vid Riksantikvarieämbetet, där han arbetade med allt från administration och verksamhetsplanering till dokumentation av kulturlandskapet och alla dess fornminnen. Har även arbetat vid länsstyrelser och med biståndsarbeten i Afrika. Besitter mycket stor erfarenhet av och kunskap om svenska antikviteter. År 2001 startade han företaget Kulturmark Sune Jönsson. Han har under senare år arbetat mycket med fornminnesinventeringar, arkeologiska utredningar, fornvård åt länsstyrelser samt utbildningsdagar åt Skogsstyrelsen, skogsbolagen och deras entreprenörer. Sune hjälper ett stort antal lantbrukare med deras EU-ansökningar. Bor och har kontor i Osby i norra Skåne.

 

Lennart Klang

Geograf och arkeolog med inriktning på samhällsplanering. Verksam vid Riksantikvarieämbetet under mer än 25 år till 2001. De tio första åren arbetade han i södra Sverige med fornminnesdokumentation och agrarhistoria med anknytning till den kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Nästa 10-årsperiod dominerade arbetet som chef vid regionkontoret i Luleå för övre Norrland. Lennart har också lett projekt inom kunskapsuppbyggnad och forskning med anknytning till den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Andra hälften av 1990-talet blev en specialisering på fjällens fornminnen och kulturmiljöer. År 1992 startade Lennart företaget LK Konsult. Inledningsvis var inriktningen utbildningar och kulturturism. Sedan 2001 har företaget mer varit inriktat på dokumentationsprojekt, kulturmiljöanalyser, arkeologiska utredningar och antikvariska bedömningar vid samhällsplanering och exploatering (järnvägsutredningar, planerade gruvprojekt, vindkraftsplanering etc.). Bor och har kontor i Luleå och Stockholm.

 

Ola Nilsson

Arkeolog och konsult inom informationssäkerhet. Har varit verksam inom kulturmiljövården under åren 1981-1996, bl.a. vid Arkeometallurgiska institutet och Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, företrädesvis i Bergslagen. Han har även varit intendent och chef för Långbans gruvby, tf. länsantikvarie i Dalarnas län och projektledare och marknadschef vid Arkeologikonsult AB. Olas vilande avhandlingsarbete i arkeologi behandlar medeltida kopparhantering i Sverige. Sedan 1997 har han i huvudsak varit verksam som konsult inom området managementinriktad säkerhet. Han genomför även en masterutbildning i Samhällelig riskhantering, där magister- och masteruppsatser kommer att behandla kulturarv och klimathot. Vid årsskiftet 2008/2009 startade Ola ArcMontana ihop med Lena Berg Nilsson. Företaget erbjuder konsulttjänster inom arkeologi, kulturmiljö och information, med specialinriktning på medeltida bergsbruk samt bergsbrukets och metallhanteringens lämningar från alla tider. Bor i Njutångers Boda och har kontor i centrala Hudiksvall.

 

Ingela Norlin

Arkeolog, grafisk formgivare utbildad inom desktop publishing, copywriter/författare och marknadsförare. Har arbetat på Riksantikvarieämbetet med fornminnesinventering och produktion av informationsmaterial. Hon var även projektledare för bland annat en utställning vid en arkeologisk utgrävning och en del år för Arkeologidagen. Ingela har ett tidigare förflutet inom reklam. Hon författar även till en del artiklar och skönlitteratur/dramatik. År 1996 startade hon R-Info Kultur ihop med Gerhard Flink, åren 2004-2014 utökades verksamheten med vandrarhem Tre Björnar i Älvdalen. Bor och har kontor i Stockholm och Älvdalen.

 

Bengt Windelhed

Doktor i kulturgeografi och driver sedan 2010 företaget Windelhed Geografi med inriktning på historiska och nutida landskap samt kulturmiljöfrågor. Det görs genom s.k. landskapsanalyser av bebyggelse och tillhörande markanvändning. Företaget vilar först på Bengts universitetsundervisning i kulturgeografi. Den startade på 1970-talet vid Stockholms universitet. Bengt fortsatte sedan som högskolelektor på Södertörns högskola 1997-2010. Undervisningen har också behandlat arkeologi, kulturmiljövård, skärgård och turism. Dessutom vilar företaget på hans forskning om förhistoriska och historiska landskap på Gotland, på Västkusten, i Uppland och utefter Östersjökusten. Ett större forskningsarbete behandlade gotländska landskap från bronsålder och fram till 1700-talet. Arbetet inom det tvärvetenskapliga s.k. Barknåreprojektet grundlade avhandlingen 1995. Under senare år har kulturmiljöintresset varit inriktat på den tidigare hemsocknen Bromma, Uppland i övrigt samt Stockholms, Finska vikens och Estlands skärgårdar, vilka han tidigare studerat i forskningsprojektet Förmoderna kustmiljöer (2006-2009). Uppdrag har även berört natur- och kulturvärden för besöksverksamhet och exploatering i förhistoriska och historiska landskap i andra delar av Skandinavien. Bor och har kontor på skärgårdsön Yxlan i Norrtälje kommun sedan hösten 2013.

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »