Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
”Jag trivs bäst i öppna landskap…”

Landskapsarkeologerna har nyligen avslutat ett konsultuppdrag om kulturspår i åkermark och betesmark.

Uppdraget utfördes i samarbete med naturvårdsföretaget Calluna AB under hösten 2006. Det bestod av att utvärdera skötseln av sådana s.k. landskapselement som omfattas av jordbrukets miljöersättningar. Detta gjordes genom fält- och intervjustudier. Uppdragsgivare var Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. 

Exempel på landskapselement som kan få miljöersättning är odlingsrösen, husgrunder, alléer, solitärträd, hässjor, öppna diken, fägator, stenmurar och fornlämningslokaler. De är kulturspår från tidigare generationers jordbruk, som i dag inte används som förr i tiden. Landskapselementen bidrar till att bevara kulturmiljövärden och biologisk mångfald.

Miljöersättning innebär att jordbrukare inte bara får betalt för att producera mat, de får även betalt för att hålla landskapet öppet och göra det mer visuellt attraktivt för allmänheten.

Calluna och Landskapsarkeologerna har tittat på effekter av miljöersättningarna; hur information och utbildning fungerar, hur länsstyrelser organiserar sitt arbete med landskapselementen, vilken betydelse skötseln av landskapselementen har för den enskilde brukaren och hur skötseln bidrar till att bevara och synliggöra kulturhistorien i landskapet. En viktig fråga är om skötselvillkoren i miljöersättningarna är tillräckliga.  

Studien berör lantbrukare och många aktörer inom kulturmiljövård, naturvård och lantbruk, bl. a. kontrollanter, stödansvariga, rådgivare, antikvarier och andra. Och givetvis beslutsfattare på olika nivåer – studien är en följd av ett regeringsuppdrag till uppdragsgivarna att följa och utvärdera miljöeffekter med utgångspunkt i EU:s jordbrukspolitik.

Landskapsarkeologerna genomförde sitt uppdrag under hösten/vintern 2006/2007. Delar av resultatet finns i Jordbruksverkets rapportserie nr 2007:5, rapporten heter Landskapselement med miljöersättning


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »