Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Haparandabanan och fornlämningar

Nyupptäckta fornlämningar där järnvägen planeras

En ny järnväg planeras mellan Umeå och Haparanda. Några få delsträckor har redan utretts arkeologiskt. Fornlämningar berörs på vissa ställen och saknas utefter andra sträckor. Fler sträckor kommer att utredas, en hel del ännu okända fornlämningar kommer att hittas och många kommer att undersökas arkeologiskt innan järnvägen byggs.

Ett intressant exempel är de nyupptäckta fornlämningarna vid Kosjärv hösten 2005. Här ska den befintliga järnvägen behållas och rustas upp. Det visade sig att just där en mötesstation behövs kunde tidigare okända fornlämningar identifieras omedelbart intill och i närheten av befintlig järnvägsskärning, som här måste breddas. Fornlämningsmiljön är intressant med kokgropar, fångstgropar, boplatsmaterial och en kolbotten i ett begränsat område. Olika tidsskeden tycks finnas representerade, mestadels från järnåldern men troligen även från en ännu äldre period. Kolbottnen är sentida.

Fornlämningarna är ganska vanliga i östra Norrbotten och har dokumenterats på flera ställen i t ex Töre älvdal och kring Sangis. Mer sällan har de varit föremål för arkeologiska utgrävningar. Ur vetenskaplig synvinkel är en utgrävning därför önskvärd, bland annat för att bevarade liknande fornlämningsmiljöer får ett ökat värde av att de kan komma att relateras till utgrävningarnas resultat.

Intressant är att det gjordes olika bedömningar om huruvida inventering/utredning i fält skulle behövas här. En slutsats var att det inte behövdes, en annan, baserad på Landskapsarkeologernas bedömning, pekade ut just det aktuella området som särskilt viktigt att utreda arkeologiskt.

Banverket tog initiativ till den rapport du kan ta del av här. Syftet är att ge Länsstyrelsen beslutsunderlag för den fortsatta processen, med förslag till vilka fornlämningar som bör tas bort, hur det kan genomföras och vilka fornlämningar som bör bevaras i utredningsområdet. De senare har markerats i terrängen med stakkäppar och band runt om. Den fortsatta gången är att Länsstyrelsen fattar beslut om utgrävningar och om vem som ska utföra undersökningen. Enligt planeringen ska utgrävningarna genomföras 2006. 

 Ladda ner rapport (3 MB)


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »