Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Vimmerby, Djursdala, Rumskulla

Arbetsledning fornminnesinventering 1977-81, specialkartering handpappersbruk 1978-79, provundersökningar slaggvarp efter äldre järnhantering 1978-81, planeringsunderlag 1978-91, översiktsanalyser 1978-91, projektledning agrarhistoriskt forskningsprogram med karteringar och utgrävningar 1978-84, studiebesök och exkursion 2012, kvalitetssäkring Skog & Historia-inventeringar 2012-2013.  

Rapporter och publiceringar

Årsboken Tjustbygden 1979: Miljöer och fornlämningar av handpappersbruk – exemplet Bråneholm, Södra Vi socken.

RAÄ 1979: Program för forskning om det agrara kulturlandskapets framväxt i Sevede härad, Kalmar län.

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1980: Fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelseutveckling i Rumskulla socken.

META 1982: Medeltida järnframställning och bebyggelse i östra Småland.  

RAÄ 1984: Rapport över arkeologiska undersökningar vid Ungstorp i Djursdala socken.

Bebyggelsehistorisk tidskrift 1986; Fornlämningar och bebyggelsehistoria: Kolonisation och bebyggelseutveckling i nordöstra Smålands inland.

Med arkeologen Sverige runt 1987: Småland – Kalmar län. 

RAÄ 1991: Fasta fornlämningar i Kalmar län. En sammanställning som underlag till regionala kulturminnesvårds- och forskningsprogram i östra Småland.

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 1996; I Staffan Helmfrids fotspår: Kulturgeografi, kulturmiljövård och fornminnesinventering.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »