Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Arkeologiska utredningar

Många kolbottnar och tjärdalar

Under fältsäsongen 2012 har Landskapsarkeologerna utfört ett stort antal arkeologiska utredningar i fält. Många har sin bakgrund i vindkraftsprojekt, men även andra projekt som nya vägar, nya elledningar, bergtäkter, torvtäkter och gruvbrytning har föranlett några utredningar.

Utredningar har utförts från Svappavaara och Masugnsbyn i norra Lappland till Söderslätt i sydvästra Skåne. Den geografiska spridningen gör att många olika typer av fornminnen har hittats och registrerats. Det finns ändå likheter mellan områdena. En sådan är att nästan alla utredningsområden, oavsett geografisk plats, har kolbottnar och tjärdalar, som tidigare inte varit registrerade.

I tjärdalar framställdes förr tjära, i kolmilor framställdes träkol. Tjära har använts sedan stenålder, som universalmedel kan man förmoda (smörjmedel, läderbearbetning, mumiebalsamering, medicin m.m.) och som handelsvara under åtminstone senare århundraden, när örlogs- och handelsfartyg behövde impregneras världen över. Träkol förknippas mest med energikrävande processer vid metallframställning. Mycket stora kvantiteter träkol har behövts i hyttor och masugnar alltsedan medeltiden.

Inom kulturmiljövården råder stor osäkerhet kring hur tjärdalar och kolbottnar ska bedömas i relation till gällande kulturminneslag. Är de fasta fornlämningar eller hör de till kategorin övriga kulturhistoriska lämningar?

Här kan du läsa mer om tjärdalar och kolbottnar (1 MB). Hur bör de hanteras vid arkeologiska utredningar och exploateringar?


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »