Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Stockholm

Här har Landskapsarkeologerna ett av sina kontor. Här hade vi också vår hemvist i Riksantikvarieämbetet under 1970-, 1980- och 1990-talen som assistenter, amanuenser, antikvarier och sedan 1987 avdelningsdirektörer inom fornminnesinventering, fornminnesvård och verksledningens planeringssekretariat. Projektledning fornminnesinventering och fornvård, diverse uppdrag, ortnamnsbedömningar, forskning och publiceringar har sina ursprung här.

En annan hemvist här har varit Stockholms universitet och Södertörns Högskola. Kurser, seminarier, konferenser, forskning och undervisning om arkeologi, kulturgeografi, äldre svenska landskap, kulturmiljövård, samhällsplanering, natur- och kulturmiljövärden, skärgård, turism och medeltida gruvhantering har genomförts 1972-2017. 

Studiebesök i museer och kulturmiljöer, bergshistoriska föredrag och seminarier vid Jernkontoret, skärmutställning vid seminarium ”Information vid historiska platser”, fornvårdsrådgivning och mycket annat har ägt rum här vid åtskilliga tillfällen.

Rapporter och publiceringar

RAÄ 1978-1987: Organisationsplaner för fornminnesinventering i hela landet. 

RAÄ 1978: Dokumentation av odlingsrösen. 

RAÄ 1979: Dokumentation av fordom övergivna industrimiljöer. 

SMF-nytt 1979: Människan, kulturlandskapet och framtiden. Kommentar från en konferens.

RAÄ 1980: Vad är väghållningsstenar?

RAÄ 1980: Inventori in Honorem. En vänbok till Folke Hallberg. Synsätt och tekniker vid studier av förändringar i kulturlandskapet.

Kontaktstencil 1980: Diskussion av de rumsliga sambanden vid studier av utvecklingsförlopp inom förhistoriska kulturlandskap.

Bebyggelsehistorisk tidskrift 1981: Medeltidens agrara bebyggelseutveckling. Fornminnesinventering och agrarhistoria. 

RAÄ 1981: Dokumentation och forskning. En fältarkeologisk programdiskussion. Om agrarhistorisk forskning och dokumentation. 

RAÄ 1981: Tidskriften Kulturminnesvård, nr 2: Ämbetets fältarbeten våren 1982. Fornminnesinventering.

Nackaboken 1983.  

Skogsstyrelsen i samarbete med RAÄ 1983-94: Kulturmiljövård i skogen. Att känna och bevara våra kulturminnen. 

RAÄ 1984: Tidskriften Kulturminnesvård, nr 2: Ämbetets fältarbeten 1984. Fornminnesinventeringen. 

SHM 1984. Historiska nyheter: Bönder i skogsbygd. 

RAÄ 1986: Kulturminnesvård i fysisk planering. En utredning avseende kunskap och resursbehov. 

Populär arkeologi 1991: Våra äldsta lantmäterikartor en källa till kunskap än idag. 

Utbildningsradion i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet 1994: Läsa landskap. En fälthandbok om svenska kulturmiljöer. 

RAÄ 1994: Odlingslandskap och fångstmark. En vänbok till Klas-Göran Selinge. Ödesbölen och fornvård.

RAÄ 1994: Kung Valdemars segelled.

Skogsstyrelsen i samarbete med RAÄ 1995: Kulturfaktablad Kulturmiljövård i skogen. 

RAÄ 1995: I pannlampans sken. En vänbok till Lars Löthman. Vem blir fornminnesinventerare? 

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 1996: I Staffan Helmfrids fotspår. Kulturgeografi, kulturmiljövård och fornminnesinventering.

Turistdelegationen 2002: Storstads- och affärsturism i Stockholmsregionen. Ett forskningsprojekt.

Stockholms universitet (Stockholm Archaeological Reports) nr 42 2004: Aktuell Arkeologi VIII. Svensk gruvarkeologi i ett europeiskt tidsperspektiv.

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2006: Gravfältet vid Söderbergaskolan i Beckomberga.

Norra Ängby tidning 2007: Karsviks gård – nya upptäckter: Rester av ytterligare två gårdar.

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2008: Nyupptäckta gravar i Norra Ängby och Bällsta.

Norra Ängby tidning 2008: Karsvik: Landskapet 1706 och idag. 

Norra Ängby tidning 2008: Lägesrapport: Utgrävningarna i Karsvik. 

Norra Ängby tidning 2008: Karsvik – årets utgrävningar och planerade undersökningar 2009: Årets utgrävning redovisad. 

Norra Ängby tidning 2008: De lärde spekulerar: Vad kan några rostiga spikar berätta?

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2009: Utgrävningen i Karsviks fornminnesområde 2008.

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2009: Stensträngen i Lokelunden.

Norra Ängby tidning 2009: Förhistoriskt fynd. Malsten i Karsvik. 

Norra Ängby tidning 2009: Karsvik: Från stenålder till nutid! 

Gjallarhornet 2009: Studie av landskapet i Karsvik, Bromma. 

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2010: Ulvsunda-Mariehäll. Recession av Jan-Bertil Schnell 2009.

Norra Ängby tidning 2010: Karsvik i ny belysning. Ny kunskap, nya dateringar. 

Populär Arkeologi 2010: Karsvik, alltsedan bronsålder. 

Ledungen 2010: Karsvik från bronsålder till nutid – en tolkning.

Norra Ängby tidning 2011: I Kyrksjölöten: Nyupptäckta fornlämningar.

Gjallarhornet 2011:1: Arkeologi i Stockholms län 2010 – kortfattad översikt.

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2011: Bygder i bronsålderns Bromma.

Norra Ängby tidning 2011:2: På stenar i bronsåldersgrav: Märkliga ristningar.

Norra Ängby tidning 2011:3: Ytterligare okända fornlämningar i Norra Ängby.

Norra Ängby tidning 2011:4: Ny skylt vid Runsavägen: Gravfältet och Ryssmuren.

Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund (Spadbladet 3. 2011): Bronsålder i Bromma.

Norra Ängby tidning 2012:1: På bronsåldersgrav: Är ristningarna bomärken? 

Bromma Hembygdsförenings skrift 2011:3. Torpen i Bromma. Historik, lägen och lämningar.

Stockholms universitet 2012 (Stockholm Archaeological Reports Nr 9): Karlsvik. En platåhusmiljö i Norra Ängby: Fältarbeten vid Karsvik. En geografisk studie av stensträngar vid järnåldersgården Bromma 109:1 i Uppland.  

Norra Ängby tidning 2012:1: Nockeby. Dess tidiga historia tolkad med gravfält och lantmäterikarta.

 

Norra Ängby tidning 2012:4: Gårdsbildningar innan Ängby. Fornlämningar mellan Stolpevägen och Tempus.

 

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2012: Ulvsunda med omnejd – en intressant järnåldersbygd.

 

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2012: Spiralen i Höglandsparken.

 

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2013: Nockeby – från forntid till nutid.

 

Bromma Hembygdsförenings årsskrift 2013: Fynd av romerskt mynt i Norra Ängby!

 

Norra Ängby tidning 2013:1: I Norra Ängby: Nyfynd av en bronsåldersmiljö.

Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län: Fornvårdsrådgivning Stockholms län fältsäsongen 2015. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:18.

Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län: Fornvårdsrådgivning Stockholms län Säsongen 2016. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:20.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »