Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Luleå

Här har Landskapsarkeologerna ett av sina kontor. Projektledning fornminnesinventering, diverse uppdrag, forskning och publiceringar har sina ursprung här sedan 1984. Även kurser och pedagogisk förkovring med anknytning till Luleå Tekniska Universitet. 

Några exempel: Planering fornminnesinventering i Norrbotten 1984-1996, diverse föredrag och guidningar sedan 1984, bergshistoriska symposier 2000 och 2001, arkeologiska besiktningar 2003 och 2005, bokprojekt om Luleå 2005-2006, bokprojektet ”Morjärvmannen och Säpo” 2007-2009, kulturhistoriskt informationsprojekt om stadens parker 2007-2011, järnvägsutredning med MKB 2010-2011, förstudie Gammelstads kulturmiljö 2011-2012, landskapsarkeologiskt symposium 2012, arkeologiska utredningar 2012 och 2014, kulturmiljöbedömningar 2015, dokumentation fornminnen 2016-2017, kulturrestaurering vägar i Gammelstads kyrkby 2016-2019, analys stadslagret i Gammelstads kyrkby 2018.

Rapporter och publiceringar

Svenska Arkeologiska Samfundet. Gjallarhornet 1984: Hur står det till med arkeologin i Norrbotten?

RAÄ 1984-1994: Organisationsplaner för fornminnesinventering i övre Norrland. 

RAÄ 1985: Fornlämningsdokumentation i Norrbottens län. Sammanfattnng av inventeringsläget. 

Gula kartan för övre Norrland 1985-91, utgiven av Statens Lantmäteriverk, fick här sina baksidestexter med beskrivningar av natur, bebyggelsehistoria och fornlämningar. 

RAÄ 1986: Dokumentation och forskning vid RAÄ:s Luleåkontor. 

Årsboken Norrbotten 1987, Arkeologi: Den nya fornminnesinventeringen och den ”nya” forntiden i Norrbottens kustkommuner. 

RAÄ 1987: Genomgång av äldre lantmäterikartor som förberedelsearbete inför fornminnesinventering i Norrbotten och Västerbotten – metod, resultat, kostnader. 

RAÄ och SHMM; Arkeologi i Sverige 1987: Fornminnesinventeringen 1987 i Norrbottens och Västerbottens län. 

RAÄ 1988: Stenåldersforskning i norra Sverige – regional lägesbeskrivning. Abstract till RAÄ:s seminarium i Kungsbacka den 26-27 oktober 1988 kring exploateringsgrävt material. 

RAÄ 1988: Bronsålderns och den äldre järnålderns boplatser – exempel från övre Norrlands kustkommuner. Inlägg vid RAÄ:s seminarium ”Bronsålderns och den äldre järnålderns boplatser – bebyggelse och produktionsförändringar” i Uppsala den 11-12 oktober 1988. 

RAÄ 1989: Mänsklighet genom millennier. En vänbok till Åke Hyenstrand: Fornminnesinventering i norr med osteologiska analyser.  

META 1990: Den medeltida landsbygden i Norrbotten – exempel på metoder och resultat vid RAÄ:s fornminnesinventering för den ekonomiska kartan. 

RAÄ, tidskriften Kulturmiljövård 1991: Norrbottens forntid i fokus. 

Populär arkeologi 1991: Temanummer om fornlämningar efter säljägare i Norrbotten sedan stenålder. 

RAÄ och SHMM. Årsbok 1991-92: Ny förhistoria i norr. 

Uppdrag av Luleå tekniska universitet, kursmoment anläggningsproduktionsteknik 1993-94: Byggarens ansvar för kulturmiljön. 

RAÄ 1994: Arkeologisk dokumentation i övre Norrland av riksantikvarieämbetets regionkontor i Luleå 1984 – 1993. 

Uppdrag av Nationalencyklopedin 1994: Norrbotten Förhistoria

Uppdrag av Norrländsk uppslagsbok 1995: Norrbotten Förhistoria

Länsstyrelsen i Norrbotten 1998: Arkeologi i Norrbotten – en forskningsöversikt. 

Symposium i Luleå 2000: Från Nasafjäll till Olden. Subarktisk gruvhantering med fokus på Västerbottensfjällen. 

Symposium i Luleå 2001: Subarctic Mining history in the Barents region – an important area for crossover scientific research. 

Luleå tekniska universitet 2003: Elevinflytande för ökad studiemotivation och trivsel. En studie om elevers åsikter om elevinflytande i undervisningen.

Uppdrag av 3GIS 2003: Arkeologisk besiktning. Måttsund 12:6, Öberget.   

Uppdrag av 3GIS 2005: Arkeologisk besiktning. Alvik 19:4, Stor-Fällberget. 

Bokprojekt om stadsdelen Gültzauudden i Luleå 2005-2006: Artiklar om kulturhistoria, föreningsliv, rådhushistoria, barlastflinta, artistframträdanden m.m.

Uppdrag av Luleå kommun 2007: Informationsplan. Informationsskyltar till parker i Luleå kommun.

Uppdrag av Luleå kommun 2008: Kunskapsunderlag till Skyltprogram Park, Luleå innerstad.  

Uppdrag av Luleå kommun 2008, 2010, 2011: Produktion av informationsskyltar i stadens parker. 

Uppdrag av Luleå kommun 2010: Skyltprogram Park, Luleå kommun. Kompletterande kunskapsunderlag och projektering i fält. 

Uppdrag av Trafikverket/WSP 2010-2011: Analys av utvalda kulturmiljöer för Norrbotniabanan – järnvägsutredning JU150 (Piteå-Södra Gäddvik), fältarbete augusti 2010, rapport januari 2011.

Uppdrag av Trafikverket/WSP 2011: Komplettering MKB. Förutsättningsbeskrivningar kulturmiljöer med fornlämningar. Norrbotniabanan järnvägsutredning JU150. 

Uppdrag av Trafikverket/WSP 2011-2012: Värdekärnor i Gammelstads kulturmiljö. Arbetshandling för Trafikverkets förstudie ”Förbi Kyrkbyn”.

Uppdrag av BDX Miljö AB/Länsstyrelsen 2012: Arkeologisk utredning Öberget och delundersökning av stensättning RAÄ Nederluleå 462:2 för planering av bergtäkt i Luleå kommun, Norrbottens län, fastigheterna Måttsund 2:7, 12:8, 12:9, 16:4, 17:1, 18:6, 18:7, 18:8 och 39:1.

Uppdrag av Landskapsarkeologerna 2012: Landskapsarkeologiskt symposium i Luleå 2012.

Uppdrag av Snells Entreprenad AB 2014: Besiktning inför arkeologisk utredning för planering av bergtäkt i Luleå kommun, Norrbottens län, fastigheten Måttsund 12:6 samt flera fastigheter som berörs inom Måttsund och Gäddvik av planerad utfart på Gamla Kustlandsvägen. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:5.

Uppdrag av Snells Entreprenad AB 2014: Arkeologisk utredning för planering av bergtäkt i Luleå kommun, Norrbottens län, fastigheterna Måttsund 12:6 och 12:13 samt delar av planerad utfartsväg utmed Gamla Kustlandsvägen inom Gäddvik 5:8. Landskapsarkeologerna, rapport 2014:16.

Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB 2015: Väg 582 Alvik–Selet. Kulturmiljöbedömningar för samrådsunderlag och som underlag till en MKB. Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:3.

Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB 2016-2017: Väg 582 Alvik-Selet. Dokumentation av fornminnen. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:5. 

Uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten 2018: Fornlämningen stadslagret inom Gammelstads kyrkby – vad den berättar och varför den är viktig att värna. Nederluleå socken, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Landskapsarkeologernas rapport 2018:8. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »