Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Kalix

Projektledning fornminnesinventering och arkeologisk undersökning 1984-88, fortbildningskurser för lärare 1984-94, exkursioner och besiktningar 1984-2002, föreläsningar och guidningar 1985-2001, specialkartering Granån 1986 och Kosjärv 1987, guidekurs, handledning lokala hembygdsforskare 1991-2002, militärhistoriska förstudier, uppdrag för Haparandabanan 2002, 2003, 2005, 2007, arkeologiska utredningar 2003, 2011, kulturarvsanalys 2015 och 2016.

Rapporter och publiceringar

RAÄ 1985: PM angående planerad arkeologisk undersökning vid Granån. 

RAÄ 1987: Översiktlig fornlämningsanalys för Kalix älvdal inom Kalix kommun. 

RAÄ 1989/Uppdrag av MAF: Bedömning av odlingslandskap för översiktsplanering. 

Uppdrag av Kalix kommun 1992-94: Guidekurs, guidningar och fortbildningsdagar för lärare. 

Projektskiss i samarbete med Luleå tekniska universitet 2000: Militärhistorisk forskning om östra Norrbotten – Kalixlinjen. 

Uppdrag av 3GIS 2003: Arkeologisk besiktning, Rolfs 13:1. 

Uppdrag av Banverket/MAF 2005: Alternativa placeringar av transformatorstationer. Nya Haparandabanan, vid Kosjärv och Börjelsbyn, Kalix kommunÖversiktlig arkeologisk analys. 

Uppdrag av Banverket/MAF 2005: Planerade AT-stationer. Nya Haparandabanan, delen Boden – Kalix – Karlsborg. Arkeologiska utredningar. 

Uppdrag av Banverket/MAF 2005: De nyupptäckta fornlämningarna vid Kosjärv. Nya Haparandabanan, delen Morjärv – Kalix. Arkeologisk dokumentation och antikvariska bedömningar.

Uppdrag av Banverket 2007: Ny järnväg Kalix-Haparanda. Dokumentation av kulturlämningar år 2007.

Uppdrag av G. Stridsman 2011: Frivillig arkeologisk utredning Innanbäcken 1:17, Stråkanäs 4:8 och 5:7m.fl. för planering av ny väg till planerad täkt vid Brandberget i Stråkanäs 1:3, Kalix kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB 2015: PM kulturarvsanalys väg 720, Bjumisträsk-Björkfors, Kalix kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Trafikverket/Sweco 2016: PM. Kulturarvsanalys för samrådsunderlag. Ny bro över Kalix älv i Kalix, Norrbottens län.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »